2006-08-06 13:26 #0 av: RolfH

Ett mäktigt bokskogslandskap i Bohuslän. Reservatet ligger i det inre av Gullmarsfjorden. De övre delarna sträcker sig upp mot 90 m.ö.h. Områdets sluttningar vetter mot Gullmarsbergs säteri. Topografin är mycket dramatisk med stora höjdskillnader över små avstånd.

Gullmarsberg har varit ett av Bohusläns större herresäten. Det nuvarande säteriet tillkom på 1600-talet. Detta har troligen haft betydelse för områdets kontinuitet då det varit lövskog och odlingsmarker länge på platsen. När resten av skogstillståndet i landskapet var dåligt och stora trakter var nästan helt avskogade under 1700- och 1800-talen, tycks en mer samlad skogsvegetation ha bibehållits här. Rester av gamla kolgropar vittnar om att bok använts vid kolbränning.

 

Foto: Svante Hultengren.

Foto: Svante Hultengren.

 

Skogen består huvudsakligen av höga och rakstammiga bokar med inslag av hassel, ek och björk. Örtfloran är speciellt rik i de alkantade bäckravinerna med bl.a. gullpudra, bäckbräsma och hässleklocka. I övriga delar finner man blåsippa, smånunneört och skogsbräsma. Av mossor kan nämnas den sällsynta bokfjädermossan och kustkvastmossan. Svampfloran är intressant med bl.a. bronssopp, gulnande spindling, bokvaxskivling och rutkremla. Lavfloran gör lokalen till en av landskapets intressantaste. Flera rödlistade lavar har påträffats, t.ex. bokvårtlav, bokkantlav och grynig lundlav. Fågelfaunan är rik med arter som skogsduva, mindre hackspett, mindre flugsnappare och stenknäck.

Området ingår i EU's ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Skyddet av detta område har delfinansierats med medel ur EU:s LIFE-naturfond. Fonden delfinansierar naturvårdsprojekt med syfte att skydda och vårda områden som ingår i det ekologiska nätverket av skyddad natur i Europa, Natura 2000.

Naturvårdsförvaltare & Källa: Västkuststiftelsen