2006-07-28 18:32 #0 av: CarlS

Våtmarker är ett samlingsnamn på ett stort antal naturtyper vilka utgör gränszoner mellan land och vatten.

Här fokuserar vi på våra våtmarker vad det gäller växt- och djurarter och deras livsbetingelser...